loader-logo
Prev
Next
1

آرمان وفاداری آریا

زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

فناوری ارتباطات همگرا رایانه

زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

مرکز نوآوری

شرکت های زیر مجموعه, شناسایی و جذب ایده

فرزانگان پارس

FCP, زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

سامان ایمن پرداز شرق(پاژ)

Software, زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

پدیسار

زیر مجموعه ها, شبکه خدمات, شرکت های زیر مجموعه

سابین تجارت آریا

پرداخت, زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

ما به دنبال تحقق اکوسیستم بانکداری هوشمند در ایران هستیم. تحول دیجیتال، راهبردی است جهانی و مبتی بر توسعه پایدار. هدف ما، رشد و بالندگی ایرانی، پویا و چابک و هوشمند است.